Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i stacjonarnie oraz określa zasady sprzedaży produktów przez Serhii Yeromin, prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą SERHII YEROMIN ­- ASY­-STUDIO, NIP 5272927819, Julianów, ul. Nadziei 18A/8, wpisaną do CEIDG.
 2. Właścicielem sklepu internetowego https://asy-studio.pl/ zwanego dalej Sklepem, jest Serhii Yeromin, prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą SERHII YEROMIN ­- ASY­-STUDIO, NIP 5272927819, Julianów, ul. Nadziei 18A/8.
 3. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Konsumentem, a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy o adresie elektronicznym https://asy-studio.pl/.
 4. Wymagania techniczne do prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego jakim posługuje się Sklep: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadanie i podanie adresu email umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Sprzedawca oświadcza, że świadczy usługi drogą elektroniczną i stacjonarnie zgodnie z Regulaminem.
 7. Klientem Sklepu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia posiadająca zgodę swojego prawnego opiekuna lub osoba niepełnoletnia poniżej 13 roku życia przebywająca w Salonie pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.
 8. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  Sklep – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://asy-studio.pl/;
  Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupu w Sklepie;
  Salon – SERHII YEROMIN ­- ASY­-STUDIO działające przez Serhii Yeromin, prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą SERHII YEROMIN ­- ASY­-STUDIO, NIP 5272927819, Julianów, ul. Nadziei 18A/8.
  Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; Czas realizacji zamówienia – to czas, który liczy się od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, a kończy się w momencie otrzymania zamówionego towaru przez Konsumenta;
  Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
  Strona Produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu;
  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.

§2 Składanie zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia, zamawiający powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies.
 2. Umowa sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania płatności po złożeniu zamówienia przez Konsumenta. 
 3. Użytkownik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę. Użytkownik łączący się z Internetem spoza terytorium Polski, może mieć ograniczony dostęp do niektórych informacji o produktach, więcej o tych ograniczeniach można się dowiedzieć z Polityki Prywatności. Użytkownik składa zamówienie poprzez wskazanie produktu na Stronie Produktowej, którym jest zainteresowany – polecenie „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku w kolejnych krokach wskazuje sposób  płatności za zamówienie.
 4. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich 4 etapów (kroków) składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem ‚Zamówienie’. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ‚Kontynuuj zakupy’ wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia. nie będzie już można dokonać zmian w koszyku. 
 5. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, jest całkowicie dobrowolne.
 6. Sposób porozumiewania się z Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej (na życzenie Użytkownika).

§3 Formy płatności i dostawy

 1. Płatność za zamówiony towar i usługi odbywa się automatycznie (za pośrednictwem https://poland.payu.com/). Formy płatności: przelew natychmiastowy, płatność kartą, przelew tradycyjny.
 2. Dostawa produktu: produkt będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej https://asy-studio.pl/ po dokonaniu opłaty i powrocie ze strony PayU do strony automatycznej z potwierdzeniem otrzymania płatności (ta strona zawiera link do pobrania towaru).

§4 Realizacja zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
 2. Sklep ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi towar wolny od wad.

§5 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej)

 1. Od 25 grudnia 2014 r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: s.a.eryomin@gmail.com.
 2. W sytuacji wystąpienia wady, Konsument powinien niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o wykryciu wad podając swoje imię, nazwisko, nr zamówienia lub numer rozliczenia (faktura) wraz ze wskazaniem żądania w stosunku do reklamowanego towaru lub usługi.
 3. Konsumentowi przysługuje prawo żądania:
  – Odstąpienia od umowy o ile wada towaru jest istotna.
 4. Sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych na ustosunkowanie się do żądań Konsumenta.

§6 Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu odesłania rzeczy do Sprzedawcy oraz jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy, znajdujący się w załączniku nr 2 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.: https://uokik.gov.pl/download.php?id=1224 Uzupełniony formularz należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: s.a.eryomin@gmail.com
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W przypadku rozpoczęcia wykonywania usługi przez Sprzedawcę, Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

§7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, login oraz hasło), podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania zamówienia w Sklepie, jest Sprzedawca, tj. Serhii Yeromin, prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą SERHII YEROMIN ­- ASY­-STUDIO, NIP 5272927819, Julianów, ul. Nadziei 18A/8.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep lub partnerów handlowych Sklepu w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie lub u partnerów.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w zakładce Polityka Prywatności.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Salon.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji umów (wykonania Usług).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania każdej umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Dane osobowe klienta mogą podlegać profilowaniu.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).